BYGGEPROSESSEN


Som hovedentreprenør realiserer vi individuelle og nøkkelferdige landbruksbygg. Vi tilbyr mange forskjellige former for ytelser, og ytelsene ligger hovedsakelig innenfor komplett prosjektstyring, der man starter med den første rådgivningen, deretter planlegging, kalkulering, byggeledelse og tilslutt ettersyn av det ferdige byggeprosjektet. En åpen og kommunikativ væremåte er en viktig del av virksomhetskulturen. Fokus ligger på økonomiske og helhetsorienterte byggeløsninger i totalentreprise.

Nedenfor er en oversikt over våre 4 prosjektfaser; Rådgivning, Prosjektering, Bygging og Garanti.

FASE 1 // Rådgivning

Rådgivning - strategiplan - miljø - behovsanalyse - salg


Gjennom dialog med byggherre og leverandører fastlegger vi byggets aktuelle behov og krav. Deretter utformer vi de løsningsmodellene og tilbudstegningene som oppfyller de individuelle kravene som stilles til det konkrete prosjekt. Miljørådgivning foretas av Gråkjær Miljøsenter.
Gråkjær utarbeider tegningsutkast, ytelsesbeskrivelse og beregner et prisoverslag for gjennomføring av prosjektet. Grunnlaget for det videre prosjektforløpet er inngått kontrakt, ytelsesbeskrivelse, merkevarestrategi og salgstegninger.

FASE 2 // Prosjektering

Skreddersydde løsninger


TEGNINGSFASEN
Etter kontrakten er underskrevet, overdras prosjektet til prosjektleder og prosjekttegner, som vil forestå selve prosjekteringen av bygget. I samarbeid med kunden gjennomfører vi forhåndsmøter med aktuelle myndigheter, noe som resulterer i en samlet vurdering av gjeldende regelverk for godkjenning av prosjektet og gjennomføring. Under prosjekteringsfasen blir det avholdt tegningsgjennomganger, hvor øvrige leverandører deltar. Deretter godkjennes tegninger av byggherren.

BYGGEPLANLEGGING

Deretter starter den faktiske byggeplanleggingen med utarbeidelse av detaljerte arbeidstegninger, sikkerhets- og helseplaner, detaljerte tidsplaner, valg av leverandører, valg av underentreprenører og beregning av betalingsplan. En vellykket byggeplanlegging foregår i samarbeid med byggherren og er avgjørende for et godt og problemfritt byggeforløp.

FASE 3 // Konstruksjon

Troverdig - ekspertise


UTFØRELSEN AV BYGGET
Etter en siste byggherregjennomgang og etterfølgende endelig godkjenning, går man i gang med prosjektet. Prosjektlederen foretar innkjøp av materialer og innretter byggeplassen med de nødvendige servicefasiliteter. Deretter starter selve byggeprosessen. Under hele byggeforløpet avholdes byggemøter med relevante deltagere valgt ut med hensyn til arbeidets tidsmessige stadie. Når byggeprosjektet nærmer seg slutten, inviterer vi byggherren til et sluttføringsmøte. Her gjennomgås hele byggets forløp, med utgangspunkt i den opprinnelige kontrakten samt eventuelle endringer som er foretatt i samarbeid under byggeprosessen.

 

FASE 4 // Garanti

Ibruktaking


GARANTI
Når byggeprosjektet er ferdig og levert, vil det naturligvis finnes gjeldende garantiforpliktelser. Det vil som regel bli utlevert en mappe med drift- og vedlikeholdsmateriale.

Tilfredse kunder vil også kjøpe sitt neste bygg hos oss.

 

UTFORMING AV FASER KAN TILPASSES
Det kan være byggeprosjekter som ikke passer inn i et standard Gråkjær prosjektforløp. Det er ikke et problem for oss, snarere en utfordring. Alle beskrevne prosjektfaser kan tilpasses dine behov og håndteres ut fra et spesielt avtalt prosjektforløp. Vi bygger i hele Europa til en rekke ulike formål, så det er naturlig at det er forskjellige behov og kulturer i vår kundekrets. Etter ferdigstillelse av bygget gjennomfører vi en kundetilfredshetsanalyse, slik at vi kan videreutvikle vårt byggekonsept.

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk