CSR-strategi for Gråkjær A/S


Hva får Gråkjær til å ta sosialt ansvar i virksomheten?

I Gråkjær A/S er vi bevisste på samfunnsansvaret vårt og ansvaret vårt overfor en lang rekke interessenter. Vi ønsker å drive virksomhet på en ordentlig og anstendig måte, der vi viser omtanke for mennesker og miljø samt engasjerer oss i samfunnet som virksomheten Gråkjær er en del av.

De grunnleggende verdiene våre ”Troverdighet og Ekspertise” er forankret i det strategiske grunnlaget vårt for forretningen og preger måten som vi forholder oss til hverandre, kundene og leverandørene våre på.

I 2017 har Gråkjær ønske om å ta initiativ som sikrer fremskritt innen følgende områder ut fra FNs 17 verdensmål for bærekraftig utvikling:

3. God helse og trivsel
4. God utdanning
7. Bærekraftig energi
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
13. Klimainnsats
14. Liv under vann
17. Samarbeid for å nå målene

Det vil bli fokusert på de resterende FN-målene i årene fremover.

Hvordan tar Gråkjær sosialt ansvar internt og eksternt?

Gråkjær A/S driver en lønnsom virksomhet, som sikrer arbeidsplasser og dermed bidrar til fortsatt utvikling av det danske velferdssamfunnet. Vi jobber derfor målrettet med å utvikle forretningen, inntjeningen og øke antall arbeidsplasser.

I Gråkjærs medarbeiderforhold jobber vi for å skape god helse og trivsel, samt med å sørge for at utdanningsnivået til de ansatte møter de fremtidige oppgavene i byggebransjen. Vi ønsker å sikre mangfold i firmaet gjennom likestilling samt, gjennom sosial ansvarlighet, å gi plass til mennesker med psykiske, fysiske eller sosiale utfordringer i livet.

I arbeidet vårt med å oppføre bygg og anlegg til landbruk, næringsvirksomhet, boliger og havbruk, fokuserer vi på å realisere prosjektene gjennom en ansvarlig byggeprosess og ved å bruke materialer og produkter som er bærekraftige i størst mulig grad.

Ved å sette energioptimering og ressursforbruk i fokus, jobber vi med klima- og miljøutfordringer i verden. Slik oppnår vi ikke bare en gevinst for miljøet, men også for kundens økonomiske bunnlinje.

Hva gjør Gråkjær konkret for å sikre bærekraftighet og sosial ansvarlighet?

FN-mål 3. God helse og trivsel.
Vi tilbyr helseforsikring til alle ansatte.

Vi fokuserer på at Gråkjær tar del i en bransje med høyt tempo og dermed på risikoen for at medarbeiderne rammes av stress. Vi er oppmerksomme på denne risikoen og tar vare på medarbeiderne ved bl.a. å arrangere kurs i tidsstyring og life/workbalance.

Virksomhetens ansatte får tilbud om sunn kantine- og fruktordning.

På virksomhetens hovedkontor er det opprettet treningsfasiliteter, som de ansatte og familiene deres kan gjøre bruk av. Dessuten sponser Gråkjær en lang rekke sportslige tiltak i og utenfor virksomheten.

Med sponsoravtaler bidrar Gråkjær til kulturelle aktiviteter og tilbyr medarbeiderne å delta i dem ved å dele ut gratisbilletter.

Gråkjærs personalforening står for en rekke arrangementer som sørger for god lagånd på tvers av avdelingene.

FN-mål 4. God utdanning.
Gråkjær har spesialdesignet en egen prosjektlederutdanning, der deltakerne blir undervist i ledelse, samarbeid, problemløsning og konflikthåndtering samt arbeidstilrettelegging.

Det holdes medarbeidersamtaler, der man drøfter personlige kompetanseutviklingsønsker samt firmaets behov for velutdannede medarbeidere, og man fastsetter individuelle utviklingsplaner.

FN-mål 7. Bærekraftig energi.
Gjennom utvikling og oppføring av bygg med solceller, biogass, høy isoleringsverdi, lavt energiforbruk, regnvannsoppsamling og andre tiltak, arbeider vi for å sikre bærekraftighet i byggeprosessen.

Ved ansvarlige valg av materialer og ved å sørge for en bærekraftig byggeprosess, bidrar vi til et lavt energiforbruk under oppføringen av byggene.

Vi jobber for å sikre at byggherre tar bærekraftige valg i utformingen av prosjektet. Dette foregår bl.a. gjennom rådgiving innen intelligent lys- og varmestyring samt utvikling av prefabrikkerte konseptelementer til installering i bygg (baderomsmoduler m.m.).

Ved nedbryting sørger vi for registrering av materialer og så vidt mulig gjenbruk av byggematerialer. 

FN-mål 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
Vi sørger for et optimalt psykisk og fysisk arbeidsmiljø for medarbeidere og leverandører, og under dette arbeider vi målrettet for å øke sikkerheten og unngå arbeidsulykker.

Gråkjærs ansatte er sikret lønns- og arbeidsforhold i henhold til gjeldende lov på området.
Vi velger underleverandører/underentreprenører som jobber i overensstemmelse med lønns- og arbeidsforhold for både danske og utenlandske medarbeidere.

I samarbeid med Code of Care ansetter vi mennesker med psykiske, fysiske eller sosiale utfordringer i f.eks. fleksjobber og andre former for skånejobber.
Vi holder løpende samtaler med ledere og medarbeidere for å sikre stor tilfredshet på arbeidsplassen.

For å opprettholde et høyt informasjonsnivå for de ansatte, holdes det løpende avdelings- og firmamøter.FN-mål 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn.
Gråkjær har oppført en rekke biogassanlegg, som bidrar til å gjøre animalsk matproduksjon bærekraftig i større grad.

Ved å utnytte de teknologiske mulighetene for nettbasert møteaktivitet, sparer Gråkjær på menneskelige så vel som transportmessige ressurser.

Felles utvikling av og økonomisk støtte til organisasjonen Udenfor’s prosjekt ”Mobile boliger til hjemløse”.

FN-mål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon.
Gråkjær utvikler løpende stallkonsepter som bidrar til ansvarlig forbruk og produksjon ettersom disse stallene optimerer dyrevelferd, energiforbruk og miljøbeskyttelse.

Gråkjær holder fellesmøter med underleverandører på byggeprosjekter for å sikre høyt informasjonsnivå og gjennom dette høyere grad av involvering i prosjektutførelsen.

Gråkjær gjennomfører systematisk tilfredshetsanalyser med byggherre for utvikling og optimering av byggeprosessen.

FN-mål 13. Klimainnsats
Gråkjær samarbeider med byggherrer om å oppføre DGNB-sertifiserte bygg.

Vi tilstreber å ligge i front på bærekraftig bygging og klimavennlige løsninger.

Gråkjær har oppbygd erfaring med oppføring av bygg med solcelletak for å redusere forbruket av fossile brensler.

FN-mål 14. Liv i havet
Gråkjær har gjennom utvikling av et resirkulerende fiskeoppdrettsanlegg – RAS 2020 – til bærekraftig, landbasert fiskeproduksjon gitt kundene mulighet til å drive fiskeproduksjon med minimal havforurensning.

Ved oppføring av produksjonsanlegg til postsmolt minimeres sykdomsraten i fiskeproduksjonen.

FN-mål 17. Samarbeid for å nå målene
Samarbeid med andre leverandører om utvikling av miljø- og energivennlige stallkonsepter, deriblant MånegrisStalden.

Ved å kommunisere CSR-politikken vår og fortelle om de CSR-tiltakene som vi er med å foreta, inspirerer vi andre virksomheter til også å engasjere seg i å bidra til FNs 17 verdensmål.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk