5.2.2019

Fiskeoppdrettsanlegg bruker avløpsvann til østersproduksjon

​Fiskeannleggsprosjektet, CNC, har valgt å utvide anlegget med enda et bærekraftig tiltak. Anlegget skal produsere ørret og senere laks, men også utnytte fiskeavfall til en produksjon av østers.

Gråkjær Aqua er for byggherren, Cape Nordic Corporation, godt i gang med å designe prosessanlegget til det store matfiskanlegget i nærheten av Cape Town i Sør-Afrika. Et anlegg som, i første fase, vil kunne produsere 1800 tonn sjøørreter i året. I første omgang kommer anlegget til å produsere sjøørreter, men det blir også bygget for å kunne produsere laks i fremtiden. Anlegget kommer til å inneholde klekkeri, startforing, yngel, pre-smolt, smolt, påvekst og leveringstanker, og vil kunne vokse fisk fra egg til en ferdig slaktvekt på ca. 5,2 kg. Og nå skal CNC også produsere østers.

Tenker innovativt og bærekraftig – utvider med østersproduksjon
Matfiskanlegget utvides slik at det nå også inneholder østersproduksjon.  Produksjonen blir en integrert del av multitrofisk akvakultur (IMTA) oppsettet i anlegget. IMTA-prinsippet innebærer at en art finner nisjefôr i restavfallet som er generert fra andre arter. Østers som produseres i anlegget må derfor leve av fiskenes restavfall i avløpsvannet. Avløpsvannet består blant annet av fiskeslam, som blir utnyttet og omdannet til gjødsel, fôr og energi. Når anlegget er bygd ferdig og er i drift, forventer CNC en årlig produksjon av 3,5 millioner østers.

CNC øker dermed omtanken for miljøet med dette prosjektet, da de utnytter selv den minste ressursen i avløpsvannet og skaper merverdi. Ikke bare for egen virksomhet, men også for miljøet. Til dette forteller Erik B. Rasmussen, dansk direktør for CNC: «Østersproduksjonen er en god business da det utvidede anlegget gir mulighet for å produsere et ettertraktet produkt av høy kvalitet samt at produksjonen vil generere enda flere lokale arbeidsplasser, som vil gagne det lokale samfunnet i området».

Mesteparten av energien i fiskeoppdrettsanlegget kommer dessuten fra resirkulerbar energi. 85 prosent av energien til slaktefiskanlegget vil bli levert fra et bærekraftig vindenergisystem plassert sentralt i forhold til produksjonen. Videre vil den begrensede mengden bioavfall, som genereres i produksjonen, bli brukt som gjødsel på landbruksjorden rundt anlegget.

CNC får kreditt for å være nytenkende innenfor matvareproduksjon og miljø. Derfor mottar prosjektet tilskudd fra den sørafrikanske stat via DTI (Department for Trade and Industri) til å gjennomføre det innovative prosjektet. «CNC-prosjektet er banebrytende og det første av sitt slag som får annerkjennelse i form av det store tilskuddet», uttaler Erik B. Rasmussen. Tilskuddet lyder på 30 millioner rand i byggfasen.

 

Merker effekten av partneringavtalen

Gråkjær og CNC har valgt å inngå en partneringavtale. Det betyr at byggherren og totalentreprenøren i felleskap optimaliserer økonomien, kvalitet, tidsplaner og byggeprosesser.

Effekten av denne form for samarbeid merkes tydelig i den innledende delen av prosjektet.  I praksis betyr dette at det holdes et prosjektmøte hver uke, med formål å avklare status og prosjektets fremskritt.  I tillegg holdes det også regelmessige workshops, som også underleverandører deltar i. Jens Jensen, Business Developer i Gråkjær Aqua, forteller: «Vi er to lag (les: CNC og Gråkjær) som sitter overfor hverandre og likevel på samme side av bordet. Vi optimaliserer prosessen sammen. I et slikt prosjekt, med bygging av et stort oppdrettsanlegg i Sør-Afrika, er det en lang rekke prosess- og systemløsninger som må velges og tas i betraktning ut fra parametere som kvalitet, temperatur, lokale forhold etc. Alt blir vridd og vrengt på, slik at vi får de optimale løsningene som passer til nettopp denne type fiskeproduksjon og de ønsker som CNC har. På den måten sikrer vi for at alt er gjennomtenkt og at hver part går derfra med ro i magen, fordi vi begge kan nikke ja til det valgte».

Prosjektet er i rute. På nåværende tidspunkt foregår det en masse aktivitet på bakken i form av jordbunnsundersøkelser, boringer til vannforsyninger samt analyser av de generelle forholdet på og rundt byggeplassen. CNCs prosjektteam jobber nå intensivt med miljøgodkjennelse og myndighetsbehandling, som forventes å være på plass til sommeren 2019 slik at byggeprosessen kan settes i gang i februar 2020.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk