16.5.2018

Gråkjær inngår avtale med Cape Nordic Corporation

Vi har nådd en milepæl med vår første kontrakt, som primært går på levering av vannbehandlingssystemet (RAS) til et stort fiskeoppdrettsanlegg for CNC.

Gråkjær har inngått en avtale med Cape Nordic Corporation (CNC) om levering av en Conceptual Design-pakke til et stort Recirkulations Aquaculture System (RAS) til slaktefiskanlegg nær Cape Town i Sør-Afrika. Gråkjærs Conceptual Design-pakke inneholder levering av design, prosessutstyr, supervision, prosjektledelse, fiskefarmsupport, opplæring og oppstart.

Plasseringen av anlegget i Sør-Afrika skal ses i lyset av en økt etterspørsel på fersk fisk på de afrikanske markedene. Hvert år importeres det store mengder laks og ørret fra Europa. Alene er den årlige importen av fersk, norsk laks, som blir transportert via fly, på flere tusen tonn. «Derfor ser vi store muligheter i å produsere landbasert, bærekraftig, fersk fisk lokalt som leveres til det sørafrikanske markedet til konkurransedyktige priser», uttaler Erik B. Rasmussen, direktør for CNC.

Byggherren, CNC, er et selskap bestående av fire investorer, hvorav den ene er danske Erik Rasmussen, som er styremedlem i Sashimi Royal A/S og styreformann i Maximus A/S.  De tre andre er sørafrikanske investorer som har en bakgrunn innenfor henholdsvis vind-, olje og gass- og IT-industrien. CNC samarbeider med Longline Environment Consultant LTD som rådgiver. 

Finansieringen av slaktefiskanlegget blir en kombinasjon av aksjonærkapital, banklån, EKF-eksportkreditt samt lokale tilskuddsmidler.

Gråkjær har kompetansene

«Siden Gråkjær i 2015 besluttet å utvide med segmentet innenfor bygging av fiskeoppdrettsanlegg, har strategien i Aqua-divisjonen vært å sikre oppbygging av knowhow og kompetanser, akkurat som vi kjenner det fra divisjonen vår innenfor landbrukssegmentet. I september 2017 kunn gjorde Gråkjær Aqua til omverdenen at vi nå har den nødvendige knowhowen og kompetansen som skal til for å også kunne levere vannbehandlingssystemet til det landbaserte fiskeoppdrettsanlegget. Vi har dermed nådd en milepæl med vår første kontrakt, som primært går på levering av vannbehandlingssystemet (RAS) til et stort fiskeoppdrettsanlegg for CNC», uttaler Gråkjær Aquas direktør, Morten Malle.

Gråkjær bygger i dag landbaserte fiskeoppdrettsanlegg flere steder i Europa i samarbeid med eksterne leverandører, som hittil har håndtert levering av vannbehandlingssystemet. Det forventes at det gode samarbeidet vil fortsette på flere byggeprosjekter, alt avhengig av byggherrens ønsker til byggeprosessen. «Det blir opp til byggherren å avgjøre om han ønsker at prosjektet skal utføres som en samlet totalentreprise, eller om Gråkjær i stedet kun skal håndtere byggeprosessen eller etableringen av prosessteknologi i fiskeoppdrettsanlegg», fortsetter Morten Malle.

Anlegget inneholder klekkeri, startforing, yngel, pre-smolt, smolt, påvekst og leveringstanker. I første fase vil slaktefiskanlegget kunne produsere 1800 tonn sjøørreter i året. Anlegget vil ha en kapasitet til å kunne ale opp fra egg til en ferdig slaktevekt på omkring 5,2 kg. Ytterligere kapasitet/utvidelser er planlagt. I første omgang kommer slaktefiskanlegget til å produsere sjøørreter, men det blir også bygget for å kunne produsere laks i fremtiden.

Om hvorfor CNC har valgt å samarbeide med Gråkjær, uttaler Erik B. Rasmussen: «Jeg har samarbeidet med Gråkjær tidligere. Jeg vet hva de kan og hva de står for, og jeg liker også godt måten de driver forretninger på. De holder ord, og løper ikke fra avtaler». 

 

Bærekraftig produksjon

Ved å unngå transport av de mange tonnene med fisk med fly fra Europa, spares det CO2 i anselige mengder, som er med på å gjøre fiskeproduksjonen bærekraftig sett ut fra FNs 17 verdensmål. Slaktefiskanlegget vil dessuten få levert strøm fra et bærekraftig vindenergisystem plassert sentralt i forhold til produksjonen. I tillegg vil den begrensede mengden bioavfall som stammer fra produksjonen bli brukt som gjødsel på landbruksjorden omkring anlegget. «Vi lever på den måten opp til Gråkjærs mål om klimainnsats og beskyttelse av livet i havet, som er to av FNs verdensmål», forteller Morten Malle.

 

Partneringavtalen optimerer samarbeidet

Slaktefiskanlegget blir bygget i totalentreprise, og er inngått i en såkalt partneringavtale. Det betyr at byggherren og totalentreprenøren optimerer på økonomi, kvalitet, tidsplaner og byggeprosesser i fellesskap. Som grunnlag for avtalen, ligger et ønske om at partnerne i fellesskap yter sitt bidrag til at prosjektet gjennomføres profesjonelt og økonomisk optimalt. Partnerne forplikter seg til å gå til byggeprosjektet i et åpent samarbeid, basert på dialog, tillit, åpenhet og med tidlig involvering av alle parter i prosjektet.

«Hos Gråkjær har vi sett en stor positiv effekt av å gjennomføre partneringavtaler på andre store byggeprosjekter, særlig på samarbeidsdelen. Det betyr at vi sammen sikrer en byggeprosess med høy transparens for både byggherren, underleverandører og oss. Vi står klare med Conceptual Design før sommerferien, og det er byggestart i fjerde kvartal av 2018», uttaler en tydelig tilfreds direktør, Morten Malle.

Se også

Nær det endelige målet

Les mer

Divisjonsdirektør til norsk Aqua-avdeling har startet

Les mer

Opplev Sævareid Fiskeanlegg på nært hold

Les mer

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk